Административно право – двегодишни студии

Студентот има обврска да полага шест задолжителни предмети кои носат по 8 кредити, три изборни предмети и четири опциони предмети кои носат по 6 кредити, со тоа што вкупниот број на кредити во 7-ми, 8-ми и 9-ти семестар да изнесува вкупно 90 кредити. Останатите 30 кредити студентот ги стекнува во 10-от семестар, со изработка на магистерски труд.