Акти на универзитетот

ЛИНК ДО АКТИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ

ЛИНК ДО ДОКУМЕНТАЦИЈА НА УКИМ

Упатство за реализација на Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус академски студии – докторски студии на УКИМ

Правилник за дополнување на Правилникот за условите, критериумите и постапката за запишување и студирање на прв циклус и втор циклус студии на УКИМ

Декларација за родова еднаквост на УКИМ

Политика на отворена наука на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (Универзитетски гласник бр. 606, 6 април 2022 година)

Правилник за Центар за кариера на УКИМ (Универзитетски гласник 580, 10 декември 2021 година)

План за родова еднаквост (Универзитетски гласник 599, 3 март 2022 година)

Правилник за прием на пријави од укажувачи, издвојување и обработка на податоците од пријавите (Универзитетски гласник 588, 7 февруари 2022 година)

Антикорупциска програма

Етички кодекс на УКИМ

Статут на универзитетско студентски собрание

01/03/2019
Нема коментари