ГРАЃАНСКО МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО И ГРАЃАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО – ДВЕГОДИШНИ СТУДИИ

Во секој модул се изучуваат вкупно четири предмети. Предметот граѓанско право – применета програма е задолжителен за двата модула, додека од другите предмети во модулот студентот треба да избере уште три предмети. За да се стекне со вкупно 90 кредити, студентот треба да избере уште четири предмети од опционите предмети. Останатите 30 кредити студентот ги стекнува во 10-от семестар, со изработка на магистерски труд.