Деловно право – едногодишни студии

Во деветиот (IX) семестар студентот треба да избере задолжителен предмет во зависност од која област ќе го изработува магистерскиот труд и тоа, доколку магистерскиот труд е од областа на деловно право, ќе го избере задолжителниот предмет – Трговско право – применета програма, а доколку магистерскиот труд е од областа на трудово право, ќе го избере задолжителниот предмет – Трудово право – применета програма, како и четири опциони предмети од листата на опциони предмети на насоката деловно право по сопствен избор. Останатите 30 кредити студентот ги стекнува во 10-от семестар, со изработка на магистерски труд.