ИЗВЕСТУВАЊЕ за одржување на испити кај проф. д-р Елена Игновска во јануарска сесија

1. Семејно и наследно право на 26.1.2022 година од 10 часот – Join conversation

2. Сите мастер предмети (современи наследно правни системи, новите репродуктивни технологии и правото, социологија на семејството, институти на семејното право, европско семејно право) 25.1.2022 година од 10 часот – Join conversation