Каракамишева Јовановска, д-р Тања

Одлука за последен избор во звање – д-р Тања Каракамишева Јовановска