Корпоративно право – едногодишни студии

Студентот треба да избере минимум еден од задолжителните предмети кои носат по 7 кредити, а останатите четири предмети да ги избере од задолжителни и изборни предмети од модулот кој што го избрал, со тоа што вкупниот број на кредити во 9-ти семестар да изнесува 30 кредити. Останатите 30 кредити студентот ги стекнува во 10-от семестар, со изработка на магистерски труд.