Меѓународно право и односи и право на ЕУ – двегодишни студии

Студентот покрај задолжителните предмети, полага уште три изборни предмети кои носат по 6 кредити, по еден предмет од понудените три изборни групи. Во деветтиот семестар студентот избира уште четири изборни/опциони предмети кои носат по 5 кредити. Останатите 30 кредити студентот ги стекнува во 10-от семестар, со изработка на магистерски труд.