Меѓународно право, право на ЕУ и дипломатија

Студентот во десеттиот семестар избира еден предмет од групата на изборни предмети која што ќе ја избере (Меѓународно јавно право, Меѓународно приватно право или Право на ЕУ). Останатите 25 кредити од 10-от семестар, студентот ги стекнува со изработка на магистерски труд.