Право на интелектуална сопственост – едногодишни студии

Студентот ги полага петте задолжителни предмети во деветтиот семестар. Останатите 30 кредити студентот ги стекнува во 10-от семестар, со изработка на магистерски труд.