Ристова – Астеруд, д-р Каролина

Одлука за последен избор во звање – д-р Каролина Ристова Астеруд