СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 21.09.2020 година, во 12 часот, кандидатoт Елица Матевска ќе ја брани својот магистерски труд на тема: „ Придобивките од заштитата на географските називи за македонските производи “

Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа ,, Мicrosoft Teams “.

Од Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје