СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први “ во Скопје, соопштува дека на ден 13.05.2020 година  во 11 часот, кандидатот Светислав Васев ќе го брани својот магистерски труд на тема: ,,Интегрирана наспроти децентрализирана супервизија на небанкарски финансиски институции.  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа ,,Zoom“ и „Viber“.

 

 Од Правниот факултет

Јустинијан Први“ во Скопје

06/06/2020