Узунов, д-р Ванчо

Научно - наставно звање Редовен професор
Институт Деловно право и економски науки
Катедра Економски науки
Предмети на прв циклус студии Применета економика (правни студии и студии по новинарство), Економски систем и економска политика (политички студии на македонски и на англиски јазик), Маркетинг (односи со јавност)
Предмети на втор циклус студии Основи на маркетинг (деловно право), Деловно окружување на РМ (деловно право), Право и економија (опционен предмет), Маркетинг и медиуми, Брендирање и рекламирање (односи со јавност), Заеднички политики на ЕУ
Предмети на трет циклус студии Основи на маркетинг (деловно право), Деловно окружување на РМ (деловно право), Право и економија (опционен предмет), Маркетинг и медиуми, Брендирање и рекламирање (односи со јавност), Заеднички политики на ЕУ
Кабинет бр. 77
Приемно време за студентите Понеделник и четврток 9-11 h
Телефонски број во кабинет
Е-mail адреса v.uzunov@pf.ukim.edu.mk

Одлука за последен избор во звање – д-р Ванчо Узунов