УПИСИ И КОНКУРС


Упис и конкурс за прв циклус на студии
Упис и конкурс за втор циклус на студии
Упис и конкурс за трет циклус на студии

СООПШТЕНИЈА – УПИСИ


ПРВ ЦИКЛУС
КОНЕЧНА РАНГ ЛИСТА – ТРЕТ УПИСЕН РОК Преземете ТУКА. Потребни документи за запишување. РЕЗУЛТАТИ ОД УСПЕХ ОД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ (ПРЕЛИМИНАРНИ РАНГ-ЛИСТИ) -ТРЕТ УПИСЕН РОК Конкурсната комисија за прв циклус студии ги објави Резултатите од успех од средно образование (прелиминарни ранг- листи) на кандидатите за запишување на Правниот факултет „Јустинијан Први“ – Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во втор уписен рок. Резултатите од успех од средно образование (прелиминарни ранг- листи) се објавени во системот за електронско пријавување и на огласната табла на Факултетот, а може да се преземат ТУКА. Кандидатите за запишување имаат право на приговор на технички пропусти – грешки направени при пресме­тувањето на бодовите до 21/09/2020 (понеделник) до 10.00 часот. Поуката за поднесување приговор може да се преземе ТУКА.

КОНЕЧНА РАНГ ЛИСТА – ВТОР УПИСЕН РОК

Преземете ТУКА.
ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРАВНИ СТУДИИ, ПОЛИТИЧКИ СТУДИИ, СТУДИИ ПО НОВИНАРСТВО И ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ ВО УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
Преземете ТУКА.
ВТОР ЦИКЛУС
Not available
ТРЕТ ЦИКЛУС
Not available