Уставно право – едногодишни студии

Студентот запишан на едногодишни студии изборот на предмети може да го направи од било кои од понудените предмети (задолжителни, изборни и опциони) на насоката – уставно право, за да се стекне со вкупно 30 кредити. Останатите 30 кредити студентот ги стекнува во 10-от семестар, со изработка на магистерски труд.