Финансово право – едногодишни студии

Студентот треба да го полага предметот Финансово право – практична настава кој носи 12 кредити и да избере уште два предмета од задолжителните предмети кои носат по 9 кредити, со тоа што вкупниот број на кредити во 9-ти семестар да изнесува 30 кредити. Останатите 30 кредити студентот ги стекнува во 10-от семестар, со изработка на магистерски труд.