СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 14.04.2021 година (среда) во 10 часот, кандидатот Кирил Иваноски, студент на втор циклус студии – насока граѓанско материјално право и граѓанско процесно право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Влијанието на практиката на Европскиот суд за човекови права во националните постапки за одговорност за навреда и клевета“

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Microsoft teams.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 12.04.2021 година (понеделник) во 10:30 часот, кандидатката Елена Димовска, студентка на втор циклус студии – насока финансово право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Улогата и значењето на даночната политика во справување со доходовната нееднаквост во Република Северна Македонија “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Microsoft teams.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 02.04.2021 година (петок) во 10 часот, кандидатот Даниел Коцевски, студент на втор циклус студии – насока финансово право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Иднината на парите – криптовалути “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Microsoft Teams.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 11.03.2021 година (четврток) во 11 часот, кандидатката Павлина Павлоска, студент на втор циклус студии – насока казнено право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Односот на Јавниот обвинител и жртвата во кривичната постапка “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа ZOOM.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 11.03.2021 година (четврток) во 10 часот, кандидатката Тамара Митева, студент на втор циклус студии – насока казнено право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Феноменологија, етиологија и превенција на самоубиства “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа ZOOM.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопј

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 10.03.2021 година (среда) во 10 часот, кандидатката Ивана Ажиевска, студент на втор циклус студии – насока меѓународно право и односи и право на ЕУ ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Страни на спогодбата за меѓународна трговска арбитража “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа ZOOM.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 10.03.2021 година (среда) во 10 часот, кандидатoт Дејан Коцевски, студент на втор циклус студии – насока финансово право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Девизниот курс како оружје во трговската војна на САД и Кина “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Microsoft Teams.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 10.02.2021 година (среда) во 10 часот, кандидатката Теа Лалевска, студент на втор циклус студии – насока Граѓанско материјално и процесно право и ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Права на земјоделско земјиште “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Microsoft Teams.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 11.02.2021 година (четврток) во 12 часот, кандидатката Ангела Манеска, студент на втор циклус студии – насока казнено право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Казненоправна заштита на работните односи во македонското и компаративното казнено право “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа ЗООМ.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 09.02.2021 година ( вторник) во 11 часот, кандидатот Александар Михајловски, студент на втор циклус студии – насока казнено право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Економски криминалитет со посебен осврт на даночни деликти “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа ЗООМ.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје