СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на ден 16.11.2020 година (понеделник) во 11 часот, кандидатката М-р Ебру Ибиш ќе ја брани својата докторска дисертација на тема:

,,Криминолошки и казненоправни аспекти на малолетничката деликвенција во Република Македонија“

Одбраната ќе се одржи на платформата Microsoft teams.

Од Правниот факултет

„ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ Скопје

СООПШТЕНИЕ

Одбраната на докторатот на м-р Хедибе Несими закажана за 2.10.2020 година во 13 часот во просториите на Правниот факулет „Јустинијан Први“ се одложува. Дополнително ќе биде објавен новиот термин за одржување на одбраната.

Во прилог докторската дисертација.

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на ден 2.10.2020 година (петок) во 13 часот, кандидатката М-р ХЕДИБЕ НЕСИМИ ќе ја брани својата докторска дисертација на тема:

Идеализам vs реализам: концепти за војна и мир

Одбраната ќе се одржи во салата за состаноци на Правниот факултет „Јустинијан први“ – Скопје, Бул. „Гоце Делчев“9б – Скопје (сала за ННС под деканат)

Од Правниот факултет

„ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ Скопје

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на ден 11.09.2020 година (петок) во 13 часот, кандидатката М-р Ана Виткова ќе ја брани својата докторска дисертација на тема:

Движењата за независност, правото на самоопределување и безбедноста на малите држави

Одбраната ќе се одржи во салата за состаноци на Правниот факултет „Јустинијан први“ – Скопје, Бул. „Гоце Делчев“9б – Скопје (сала за ннс под деканат)

Од Правниот факултет

ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ Скопје

СООПШТЕНИЕ

Во  прилог ви е прикачен докторски труд од обраната на докторска дисертација на кандидатот м-р Емилија Локвенец .

СООПШТЕНИЕ

Во прилог ви е даден докторски труд од обраната на докторска дисертација на кандидатот Никола Ѓоршевски.