КОНКУРС за ангажирање студенти на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје за потребите на Стручната служба на Факултетот

Врз основа на Одлуката на Деканатската управа донесена на седницата одржана на 29.06.2018 година, Деканот на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје го објавува следниот

 

 

КОНКУРС

за ангажирање студенти на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје за потребите на Стручната служба на Факултетот

 

 

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје распишува конкурс за избор на најмногу 20 студенти кои ќе бидат ангажирани за технички активности во Стручната служба на Факултетот во текот на учебната 2018/2019 година и тоа најмногу 10 студенти ангажирани во зимскиот семестар во учебната 2018/19 година и најмногу 10 студенти ангажирани во летниот семестар во учебната 2018/19 година.

Студентите кои ќе бидат ангажирани, а кои се запишани на прв циклус на студии, ќе бидат ослободени од плаќање на цела или дел од школарината за еден семестар во висина од 100 евра во денарска противвредност (во зависност од тоа во кој семестар во учебната 2018/19 година ќе бидат ангажирани), а студентите кои ќе бидат ангажирани, а кои се запишани на втор циклус на студии, ќе бидат ослободени од плаќање на дел од школарината за еден семестар во висина од 100 евра во денарска противвредност (во зависност од тоа во кој семестар во учебната 2018/19 година ќе бидат ангажирани).

 

 

  1. Услови

На овој конкурс може да се пријават:

– редовни студенти запишани на прв или на втор циклус на студии на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје при Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, кои имаат редовен упис во учебната 2017/2018 година и кои исполнуваат услов за упис во учебната 2018/19 година;

– студенти од семејства со пониски вкупни приходи и кои во текот на студиите оствариле просек од најмалку 8,00.

 

 

  1. Потребни документи:

Заинтересираните студенти до архивата на Факултетот треба да достават:

  • Пријава по објавениот конкурс за ангажирање во Стручната служба на Факултетот, на образец кој што е во прилог на Конкурсот;
  • Потврда за редовен студент и уверение за положени испити, кои што се добиваат од Службата за студентски прашања, без надоместок, за потребите на Конкурсот;
  • Уверение од Управата за јавни приходи (УЈП) за 2017 година, со кое се докажува материјалната состојба на семејството.

Поднесувањето на потребните документи ќе може да се изврши секој работен ден од 12-15 часот, во Архивата на Факултетот, од денот на објавување на Конкурсот, а најдоцна заклучно со 25.09.2018 година.

 

 

 

 

 

 

  1. Избор

Предност при изборот ќе имаат студентите кои кумулативно имаат најниски вкупни приходи во семејството за 2017 година и остварен просек во текот на студиите од најмалку 8,00.

 

 

  1. Обем на ангажираност

Студентите, за извршување на техничките активности за потребите на Стручната служба на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје ќе бидат ангажирани по 4 (четири) часа неделно во семестарот во кој ќе бидат ангажирани во учебната 2018/19 година.

 

 

  1. Дополнителни информации

За дополнителни информации во врска со Конкурсот кандидатите ќе може да се обратат кај Александар Јордев, раководител на Одделение за студентски прашања, правни и општи работи на тел: 02/3117-244 локал 106 или на  e-mail: jordev@yahoo.com

 

На следниов линк можете да ја превземете пријавата. ТУКА

 

 

 

 

 

         Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

         Правен факултет „Јустинијан Први“ – Скопје

 

ЧЕТВРТА ЛЕТНА ШКОЛА – 4th Itinerant Summer University in the Balkans повик за учество на студенти на прв и втор циклус на студии

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје со задоволство Ве известува дека во соработка со Franco-German University, Université Paris Nanterre (France), Universität Münster (Germany) традиционално ја организира четвртата летна школа 4th Itinerant Summer University in the Balkans. Школата ќе се одржи помеѓу 20-23.09.2018 година, во просториите на Правниот факултет. Академски директор на летната школа е проф. д-р Тони Дескоски. Оваа година, школата ќе биде организирана на тема: Предизвиците на земјите од Западен Балкан при процесот на зачленување во Европската Унија.

Се повикуваат сите заинтересирани студенти на прв и втор циклус студии на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје да се пријават за учество на школата.  Заинтересираните студенти, потребно е да испратат кратка биографија на следниов mail: v.dokovski@pf.ukim.edu.mk најдоцна до 25.08.2018 година. Работен јазик на летната школа е англиски јазик.

ЧЕТВРТА ЛЕТНА ШКОЛА – 4th Itinerant Summer University in the Balkans повик за учество на студенти на трет циклус на студии

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје со задоволство Ве известува дека во соработка со Franco-German University, Université Paris Nanterre (France), Universität Münster (Germany) традиционално ја организира четвртата летна школа 4th Itinerant Summer University in the Balkans. Школата ќе се одржи помеѓу 20-23.09.2018 година, во просториите на Правниот факултет. Академски директор на летната школа е проф. д-р Тони Дескоски. Оваа година, школата ќе биде организирана на тема: Предизвиците на земјите од Западен Балкан при процесот на зачленување во Европската Унија.

Се повикуваат сите заинтересирани студенти на трет циклус студии на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје да се пријават за учество на школата со своја презентација.  Заинтересираните студенти потребно е да испратат наслов на презентацијата, апстракт и кратка биографија на следниов mail: v.dokovski@pf.ukim.edu.mk најдоцна до 10.08.2018 година. Работен јазик на летната школа е англиски јазик.

СООПШТЕНИЕ

Се известуваат студентите дека испитите по:

– Казнено право (колоквиум и испит кај проф. д-р Методија Каневчев и проф. д-р Александра Груевска Дракулевски),
– Криминологија,
– Пенологија,
– Кп-применета програма,
– Социјална патологија,

во третата испитна септемвриска сесија ќе се одржат на:

– прва декада 3.9.2018 година во 10 часот и
– втора декада 24.9.2018 година во 10 часот.

Студентите ќе можат да го пријават и полагаат испитот само во еден термин во третата испитна септемвриска сесија.

Од Професорите,

Резултати од испитот по Вовед во правото за правни студии, политички студии и новинарски студии и по Филoзофија на правото одржан на 30.06.2018 година кај доц. д-р Александар Љ. Спасов

Почитувани Студенти,

Во прилог резултатите од испитот по Вовед во правото за правни, политички и новинарски студии и по Филозофија на правото, одржан на 30.6.2018 кај доц. д-р Александар Љ. Спасов.

Резултатите можете да ги погледнете на следниов линк. ТУКА.

Финансово право – термини за влезен колоквиум и завршен испит (септемвриска сесија)

Почитувани студенти,

 

влезниот колоквиум и завршниот испит по предметот Финансово право ќе се спроведат во следните термини:

 

– Влезен колоквиум – 4.9.2018 (вторник) во 11 часот

 

– I термин за завршен испит – 5.9.2018 година (среда) во 11часот – РОКОТ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ со поднесување на студентски лист до Службата за студентски прашања Е 20.8-3.9.2018 ЗАДОЛЖИТЕЛНО НАВЕДУВАЈЌИ НА ПРИЈАВАТА ДЕКА ЌЕ СЕ ПОЛАГА ВО првиот термин

 

– II термин за завршен испит – 19.9.2018 (среда) во 11часот – РОКОТ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ со поднесување на студентски лист до Службата за студентски прашања Е 6.9-17.9.2018 ЗАДОЛЖИТЕЛНО НАВЕДУВАЈЌИ НА ПРИЈАВАТА ДЕКА ЌЕ СЕ ПОЛАГА ВО вториот термин.

 

Просториите за полагање ќе бидат објавени во рамки на глобалниот распоред на испит.

Резултати од испитот Вовед во Право на ЕУ (дополнителна јунска сесија)

Почитувани Студенти,

Во прилог резултатите од испитот Вовед во Право на ЕУ одржан во дополнителната јунска сесија.

Резултатите можете да ги погледнете на следниов линк. ТУКА

Оценките од испитот по Вовед во правото на ЕУ одржан во дополнителната јунска сесија ќе се внесуваат во четврток (5.07) во 12 часот, во кабинетот на доц. Ценевска (спроти Ораторски клуб). Увидот во тестовите ќе се врши во истиот термин.