Изборни предмети од насоката: Меѓународни односи, европски интеграции и дипломатија

(за деветти и десетти семестар)

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Принципи на меѓународно јавно право2,54
2Мултилатерална дипломатија2,54
3Меѓународни финансиски организации2,54
4Глобализација2,54
5Демократска транзиција и консолидација2,54
6Религија и политика2,54
7Аплицирање и менаџирање на европски проекти2,54
8Политичка историја на Балканот2,54