Меѓународни односи и европски интеграции и дипломатија

ДЕВЕТТИ СЕМЕСТАР

Предмет Настава Кредити Силабуси
1 Теории за меѓународни односи 3 5
2 Меѓународни економски односи 3 5
3 Политика на проширувањето на ЕУ 3 5
4 Изборен предмет од листата 2,5 4
5 Изборен предмет од листата 2,5 4

 

ДЕСЕТТИ СЕМЕСТАР

Предмет Настава Кредити Силабуси
1 Транснационален криминал и меѓународен тероризам 3 5
2 Дипломатско и конзуларно работење 3 5
3 Правда и внатрешни работи на ЕУ 3 5
4 Изборен предмет од листата 2,5 4
5 Опционен предмет 2 3
Изработка на магистерски труд 108 15