Меѓународни односи и европски интеграции и дипломатија

ДЕВЕТТИ СЕМЕСТАР

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Теории за меѓународни односи35
2Меѓународни економски односи35
3Политика на проширувањето на ЕУ35
4Изборен предмет од листата2,54
5Изборен предмет од листата2,54

 

ДЕСЕТТИ СЕМЕСТАР

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Транснационален криминал и меѓународен тероризам35
2Дипломатско и конзуларно работење35
3Правда и внатрешни работи на ЕУ35
4Изборен предмет од листата2,54
5Опционен предмет23
Изработка на магистерски труд10815