Политички студии втор циклус, седми и осми семестар

СЕДМИ СЕМЕСТАР

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Локална самоуправа47
2Современи економски теории47
3Методологија на политички науки47
4Изборен предмет од основната насока35
5Изборен предмет од основната насока35

 

ОСМИ СЕМЕСТАР

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Современа европска историја и идејата за Европа47
2Етнички конфликти во меѓународните односи47
3Меѓународно право47
4Изборен предмет од другата насока35
5Опционен предмет23