Политички студии втор циклус, седми и осми семестар

СЕДМИ СЕМЕСТАР

Предмет Настава Кредити Силабуси
1 Локална самоуправа 4 7
2 Современи економски теории 4 7
3 Методологија на политички науки 4 7
4 Изборен предмет од основната насока 3 5
5 Изборен предмет од основната насока 3 5

 

ОСМИ СЕМЕСТАР

Предмет Настава Кредити Силабуси
1 Современа европска историја и идејата за Европа 4 7
2 Етнички конфликти во меѓународните односи 4 7
3 Меѓународно право 4 7
4 Изборен предмет од другата насока 3 5
5 Опционен предмет 2 3