Упис на прв циклус на студии

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ” ВО СКОПЈЕ

ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ – СКОПЈЕ

 

К О Н К У Р С

 

за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми

на Правниот факултет „Јустинијан Први“ – Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

во учебната 2018/2019 година

www.pf.ukim.edu.mk

www.ukim.edu.mk

www.upisi.ukim.mk

СЛОБОДНИ МЕСТА ЗА УПИС

На Правниот факултет „Јустинијан Први“ – Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во прва го­дина на прв циклус студии, за кои се стекнува универзитетска диплома, во учебната 2018/2019 година може да се запишат следниов број студенти:

 

СТУДИСКА ПРОГРАМА редовни во
државна
квота
износ на
надоместок
(во евра)
редовни со
кофинансирање
износ на ко-
финанси-
рање (во евра)
вонредни износ на ко-
финансирање за  вонредни сту­денти(во евра)
вкупен број
на студенти
§ правни студии 350 200 350 400 25 400 725
§ политички студии

(на македонски јазик)

50 200 50 400 20 400 120
§ политички студии

(на англиски  јазик)

30 200 30 400  – 60
§ новинарство 30 200 30 400 10 400 70
§ односи со јавноста 30 200 30 400  – 60

 

 

 

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ, ПРИГОВОРИ И ЗАПИШУВАЊЕ

 

ПРВ РОК ВТОР РОК ТРЕТ РОК
Пријавување на кандидатите 30 и 31.8. 2018 13 и 14.9.2018 24.9. 2018
Објавување резултати од ус­пе­хот од средно образование (прелиминарна ранг-листа) 4.9. 2018 17.9. 2018
Објавување решение за прием на кандидатите (конечна ранг-листа) 6.9.2018 19.9. 2018
Запишување на кандидатите 7 и 10.9. 2018 21.9. 2018 28.9. 2018

 

Конкурсната комисија, на огласната табла на Факултетот, објавува прелиминарна ранг-листа со поените од сред­ното образование (среден успех).

 

По објавувањето на прелиминарната ранг-листа на кандидатите за запишување, кандидатот има право на приговор во рок од 24 часа. Во спротивно, се губи право­то на приговор во натамошната постапка во поглед на објавените резултати. Приговорот се однесува само на технички пропусти – грешки направени при пресме­тувањето на бодовите, и се упатува до деканатската управа на Факулте­тот преку Архивата на Факулетот. Решението на управата по приговорот е конечно. Одлуките по приговорите се објавуваат на огласната табла на Факултетот.

 

По истекот на роковите за поднесување приговори и за нивно решавање, кон­кур­сната комисија на Факултетот објавува решение за прием на сту­­денти (конечна ранг-листа), врз основа на што се врши запишување на студенти.

 

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ПОДНЕСУВАЊЕ ДОКУМЕТИ

 

Пред пријавувањето во роковите утврдени со Конкурсот, секој заинтересиран кандидат треба да се регистрира на www.upisi.ukim.mk и да ја пополни електронската пријава од iKnow-системот. Бројот којшто кандидатот автоматски го добил од системот за електронското пријавување треба да се внесе и во пријавата што се поднесува при пријавувањето за запишување.

 

А. ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ

При пријавувањето за запишување на Факултетот, кандидатите ги поднесуваат следниве документи:

 

 1. КАНДИДАТИ КОИ КОНКУРИРААТ КАКО РЕДОВНИ СТУДЕНТИ

 

Кандидатите кои конкурираат за запишување како редовни студенти ги поднесуваат следните документи:

 1. Пријава за запишување (образец А1) со уплата за таксена марка од 50,00 денари*
 2. Електронска пријава (од iKnow-системот) со соодветните изјави дадени во системот
 3. Оригинални свидетелства од сите класови
 4. Документ за положена државна матура (оригинално свидетелство за завршено средно образование)*
 5. Извод од матичната книга на родените
 6. Доказ за државјанство на РМ (уверение или решение)
 7. Потврда за уплатa*
 • 300 денари на жиро-сметката на Факултетот
 • Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје
 • Банка: НБРМ
 • сметка: 100000000063095
 • сметка на буџетски корисник: 1600103700-788-11
 • приходна шифра: 723012 програма 41
 • цел на дознака: пријавување за упис во 2018/2019

 

* Пријава за запишување и уплатници можат да  се купат од книжарницата лоцирана на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

 

 1. КАНДИДАТИ КОИ КОНКУРИРААТ КАКО ВОНРЕДНИ СТУДЕНТИ

Кандидатите кои конкурираат за запишување како вонредни студенти ги поднесуваат, сите документи наведени во точка I. (од 1 до 7) и следните документи:

 • образец М1/М2 нотарски заверен, или
 • лекарско уверение за причините за вонредно студирање (инвалид кој не е во состојба да ја посетува наставата; потешка долготрајна болест, која оневозможува редовно следење на наставата подолго од еден семестар; родител на дете додека трае породилното отсуство согласно Глава VI, точка 1 став 2 од Конкурсот) издадено од З.У. Студентска поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

 

 • КАНДИДАТИ КОИ КОНКУРИРААТ ВО ДОПОЛНИТЕЛНА КВОТА НА СТУДЕНТИ ЧИЕ РОДИТЕЛСКО ПРАВО ГО ВРШИ САМО ЕДЕН РОДИТЕЛ

 

Кандидатите кои конкурираат за запишување согласно Правилникот за начинот на проверка на основните критериуми и запишување во квоти на студентите чие родителско право го врши само еден родител, како и посебните критериуми за остварување на ова право, ги поднесуваат:

 1. Сите документи наведени во точка (од 1 до 7)
 2. Изјава за број на членови на семејство што се добива од Службата за студентски прашања на Факултетот
 3. Документите наведени во член 4 и член 5 од истиот Правилник (http://ukim.edu.mk/dokumenti_m/Pravilnik_kriteriumi_samo_eden_roditel_sl.v._56-2017.pdf):
 4. За материјалните можности:
  • потврди за остварена плата на вработените членови на семејството за месец јуни од тековната година или доколку за овој месец не е исплатена плата, да се достави потврда за последната исплатена плата;
  • за корисници на социјална помош се доставува последно решение/потврда од центарот за социјални работи;
  • за пензионираните членови на семејството се доставува документ за висина на пензија; и
  • пресуда од надлежен суд со утврдена законска издршка за кандидат и истата се смета како месечен приход.
 5. За посебните критериуми:
  • уверение за државјанство на Република Македонија,
  • извод од матичната книга на родените за кандидатот,
  • за родител на кој му е одземено родителското право – решение од надлежен суд и/или
  • за починат родител – извод од матичната книга на умрените.

 

 1. КАНДИДАТИ КОИ КОНКУРИРААТ НАДВОР ОД ДРЖАВНАТА КВОТА БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ПАРТИЦИПАЦИЈА, ОДНОСНО КОФИНАНСИРАЊЕ

 

Кандидатите кои конкурираат за запишување надвор од државната квота без плаќање партиципација, односно кофинансирање ги поднесуваат, сите документи наведени во точка I. (од 1 до 7) и следните документи:

 

 1. За припадници на безбедносните сили; деца на загинат или починат ПБС и деца на воен инвалид од I до VII група: документ издаден од Министерството за одбрана или од Министерството за внатрешни работи
 2. лица без родители до 26 – годишна возраст, доколку се невработени: потврда од Агенцијата за вработување;
 3. лица од прв и втор степен на инвалидност: потврда за степен на инвалидност од надлежен државен орган;
 4. воени инвалиди: потврда за воен инвалид од надлежен државен орган.

 

Овие кандидати се запишуваат надвор од квотата, најмногу до 10% од вкупниот број редовни студенти  на соодветниот факултет утврден во Конкурсот.

 

Б. ПОДНЕСУВАЊЕ ДОКУМЕНТИ

 

Документите се поднесуваат во роковите наведени во Конкурсот, во Службата за студентски прашања на Факултетот од 08:00 до 16:00 часот.

Времето на поднесување на документите не влијае на рангирањето.

Едно лице поднесува еден комплет на документи.

Се препорачува кандидатите да направат преписи од свидителствата и дипломата за завршено средно образование заверени на нотар за свои потреби.

 

ЛИСТА НА ЕКСТЕРНИ ПРЕДМЕТИ И ИНТЕРЕН ПРЕДМЕТ ОД ДРЖАВНАТА МАТУРА

 

соодветни за пријавување за запишување на студиските програми на  Правниот факултет „Јустинијан Први“ – Скопје, при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

за кандидатите што полагале државна матура    од учебната 2013/2014 до учебната 2017/2018 година

 

 1. За сите кандидати задолжителен екстерен испит е предметот: македонски јазик и литература или албански јазик и литература или турски јазик и литература.

 

 1. Прв изборен екстерен испит за кандидатите со гимназиско образование и со средно стручно образование е предметот: математика или странски јазик, а за кандидатите со средно уметничко образование е: странски јазик или естетика/филозофија.

 

 1. Во прегледот се дадени вториот изборен екстерен предмет и интерниот предмет, кои кандидатите ги избираат при полагањето на државната матура, а кои се значајни за студиските програми на Факултетот.

 

 

Правен факултет „Јустинијан Први“ – Скопје ВТОР ИЗБОРЕН

ЕКСТЕРЕН ПРЕДМЕТ*

ИЗБОРЕН

ИНТЕРЕН ПРЕДМЕТ

за гимназија: странски јазик, математика, хемија, физика, биологија, историја, филозофија

за средно стручно образование: странски јазик, математика, хемија, физика, биологија, историја, бизнис

за средно уметничко образование:  странски јазик, естетика, филозофија или историја

за гимназија: еден предмет од листата на општообразовни наставни предмети за полагање на државна матура

за средно стручно образование и за средно уметничко образование: еден предмет од листата на стручни наставни предмети за полагање на државна матура

* Предметите странски јазик, математика, естетика и филозофија може да се изберат доколку не се избрани како прв изборен екстерен предмет

 

 

ЛИСТА НА ЕКСТЕРНИ ПРЕДМЕТИ И ИНТЕРЕН ПРЕДМЕТ ОД ДРЖАВНАТА МАТУРА

 

соодветни за пријавување за запишување на студиските програми на  Правниот факултет „Јустинијан Први“ – Скопје, при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

за кандидатите што полагале државна матура заклучно со учебната 2012/2013 година

 

 1. За сите кандидати задолжителен екстерен испит е предметот мајчин јазик.
 2. Во прегледот се дадени другите предмети (екстерни и интерни) кои кандидатите ги избираат при полагањето на државната матура, а кои се значајни за студиските програми на Факултетот.
  Правен факултет „Јустинијан Први“ – Скопје СТУДИСКА ПРОГРАМА ЕКСТЕРЕН ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ ИНТЕРЕН ИЗБОРЕН

ПРЕДМЕТ

За сите студиски програми странски јазик или математика (основно ниво) за гимназија се избираат два предмета од:

 социологија

 историја

 филозофија

 класични јазици

 географија

 биологија

 математика (ако не е избран како екстерен предмет)

 странски јазик (ако не е избран како  екстерен предмет)

за средно стручно образование:

 еден предмет од листата со општообразовни предмети по избор на кандидатите

 еден стручен предмет по избор на ученикот според образовниот профил