Упис на прв циклус на студии

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ” ВО СКОПЈЕ

ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ – СКОПЈЕ

Конкурс за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје во учебната 2020/21 година