Упис на втор циклус на студии

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ” ВО СКОПЈЕ

ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ – СКОПЈЕ

КОНКУРС ЗА ПРВ УПИСЕН РОК ЗА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ 2022/23 УЧЕБНА ГОДИНА

К О Н К У Р С

за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2022/2023 година