Апостоловска Степаноска, д-р Милена

Научно - наставно звање Вонреден професор
Институт
Катедра
Предмети на прв циклус студии
Предмети на втор циклус студии
Предмети на трет циклус студии
Кабинет бр.
Приемно време за студентите
Телефонски број во кабинет
Е-mail адреса m.apostolovskastepanoska@pf.ukim.edu.mk

Одлука за последен избор во звање – д-р Милена Апостоловска Степаноска