Илиевски, д-р Зоран

Научно - наставно звање Редовен професор
Институт Политички науки, медиуми и комуникации
Катедра Теоретски политички науки
Предмети на прв циклус студии Современи политички теории, Политичка социологија, Применета политика
Предмети на втор циклус студии Применета политика Политичка анализа Етницитет, нација и држава Аплицирање и менаџирање на европски проекти Односи со јавноста Политички маркетинг Истражување на јавното мислење Методи на истражување на политичките појави Вовед во интердисциплинарниот пристап
Предмети на трет циклус студии Политички концепти и политички теории Применета политика Политичка анализа Национализам, митологија и транзиција Теорија на демократија и модели на демократија
Кабинет бр. 110 и ТЕМПУС канцеларија на политички науки
Приемно време за студентите Вторник и среда од 12-14 часот
Телефонски број во кабинет
Е-mail адреса z.ilievski@pf.ukim.edu.mk

Одлука за последен избор во звање – д-р Зоран Илиевски