Историја на правото – двегодишни студии

Во осмиот (VIII) семестар студентот треба да избере еден од понудените два модула: Модул А или Модул Б. Покрај задолжителните предмети, студентот од изборните предмети од модулот треба да избере уште четири предмети. Во деветиот (IX) семестар студентот треба да избере пет опциони предмети од листата на опциони предмети по сопствен избор, за да се стекне со вкупно 90 кредити. Останатите 30 кредити студентот ги стекнува во 10-от семестар, со изработка на магистерски труд.