Историја на правото – едногодишни студии

Во деветиот (IX) семестар студентот треба да избере пет опциони предмети од листата на опциони предмети по сопствен избор, за да се стекне со вкупно 30 кредити. Останатите 30 кредити студентот ги стекнува во 10-от семестар, со изработка на магистерски труд.