Правни студии

ПРВ ЦИКЛУСПрв циклус

 

ВТОР ЦИКЛУС
Реден бројНасокаСтудии
1Административно право и јавна администрацијаЕДНОГОДИШНИ
ДВЕГОДИШНИ
2Казнено правоЕДНОГОДИШНИ
ДВЕГОДИШНИ
3Граѓанско материјално право и граѓанско процесно правоЕДНОГОДИШНИ
ДВЕГОДИШНИ
4Деловно правоЕДНОГОДИШНИ
ДВЕГОДИШНИ
5Историја на правотоЕДНОГОДИШНИ
ДВЕГОДИШНИ
6Корпоративно правоЕДНОГОДИШНИ
ДВЕГОДИШНИ
7Меѓународно право, право на ЕУ и дипломатијаЕДНОГОДИШНИ
Меѓународно право и односи и право на ЕУДВЕГОДИШНИ
8Право на интелектуална сопственостЕДНОГОДИШНИ
ДВЕГОДИШНИ
9Римско право и приватноправна традицијаЕДНОГОДИШНИ
ДВЕГОДИШНИ
10Уставно правoЕДНОГОДИШНИ
ДВЕГОДИШНИ
11Финансово право и финансииЕДНОГОДИШНИ
ДВЕГОДИШНИ
ТРЕТ ЦИКЛУС
Ред. бројПотпрограма
1Потпрограма за докторски студии по административно право
2Потпрограма за докторски студии по право на информатичка технологија
3Потпрограма за докторски студии по право на интелектуална сопственост (авторско и пронајдувачко право)
4Потпрограма за докторски студии по правна реторика и аргументација
5Потпрограма за докторски студии по финансово право
6Потпрограма за докторски студии по граѓанско право
7Потпрограма за докторски студии по деловно право
8Потпрограма за докторски студии по историја на правото
9Потпрограма за докторски студии по казнено право
10Потпрограма за докторски студии по меѓународно право
11Потпрограма за докторски студии по право на европска унија и европски интеграции
12Потпрограма за докторски студии по римско право
13Потпрограма за докторски студии по уставно право

Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на тригодишни студии по Правни науки на Правен факултет при Униврзитет „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје