Правни студии

 

ВТОР ЦИКЛУС
Реден број Насока Студии
1 Административно право и јавна администрација ЕДНОГОДИШНИ
ДВЕГОДИШНИ
2 Казнено право ЕДНОГОДИШНИ
ДВЕГОДИШНИ
3 Граѓанско материјално право и граѓанско процесно право ЕДНОГОДИШНИ
ДВЕГОДИШНИ
4 Деловно право ЕДНОГОДИШНИ
ДВЕГОДИШНИ
5 Историја на правото ЕДНОГОДИШНИ
ДВЕГОДИШНИ
6 Корпоративно право ЕДНОГОДИШНИ
ДВЕГОДИШНИ
7 Меѓународно право, право на ЕУ и дипломатија ЕДНОГОДИШНИ
Меѓународно јавно право, меѓународно приватно право, меѓународни односи и право на ЕУ ДВЕГОДИШНИ
8 Право на интелектуална сопственост ЕДНОГОДИШНИ
ДВЕГОДИШНИ
9 Римско право и приватноправна традиција ЕДНОГОДИШНИ
ДВЕГОДИШНИ
10 Уставно правo ЕДНОГОДИШНИ
ДВЕГОДИШНИ
11 Финансово право и финансии ЕДНОГОДИШНИ
ДВЕГОДИШНИ
ТРЕТ ЦИКЛУС
Ред. број Потпрограма
1 Потпрограма за докторски студии по административно право
2 Потпрограма за докторски студии по право на информатичка технологија
3 Потпрограма за докторски студии по право на интелектуална сопственост (авторско и пронајдувачко право)
4 Потпрограма за докторски студии по правна реторика и аргументација
5 Потпрограма за докторски студии по финансово право
6 Потпрограма за докторски студии по граѓанско право
7 Потпрограма за докторски студии по деловно право
8 Потпрограма за докторски студии по историја на правото
9 Потпрограма за докторски студии по казнено право
10 Потпрограма за докторски студии по меѓународно право
11 Потпрограма за докторски студии по право на европска унија и европски интеграции
12 Потпрограма за докторски студии по римско право
13 Потпрограма за докторски студии по уставно право

Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на тригодишни студии по Правни науки на Правен факултет при Униврзитет „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје