Право на интелектулна сопственост – двегодишни студии

Студентот покрај задолжителните предмети, полага уште пет изборни предмети кои носат по 6 кредити од факултетската листа на опциони предмети од областа на правните науки и тоа: еден изборен предмет во седмиот семестар, два изборни предмети во осмиот семестар и два изборни предмети во деветтиот семестар. Останатите 30 кредити студентот ги стекнува во 10-от семестар, со изработка на магистерски труд.