СООПШТЕНИЕ за упис на летен семестар 2020/2021 во iKnow системот за ВТОР циклус на студии

Запишувањето на летниот семестар во учебната 2020/2021 година, за студентите запишани на втор циклус студии на Правниот Факултетот “Јустинијан Први” во Скопје, ќе се ги содржи следниве чекори:

  1. Електронско запишување на семестар и предмети од 25.01.2021 до 05.2.2021 година

Во системот iKnow www.iknow.ukim.edu.mk  студентите треба задолжително да го запишат летниот семетар 2020/2021 и да ги изберат соодветните предмети, пред физички да го запишат семестарот во студентски прашања.

– Студентите кои запишуваат ОСМИ семестар по студиите:

Граѓанско материјално и процесно право, Деловно право, Казнено право, Римско право и приватноправна традиција, Историја на правото, Корпоративно право НЕ запишуваат семестар и предмети во IKNOW. На денот за запишување на летен семестар во Службата за студентски прашања пополнуваат  ЛИСТ на кој ЗАДОЛЖИТЕЛНО треба да одберат МОДУЛ и да ги запишат ПРЕДЕМТИТЕ што ќе ги слушаат во осмиот семестар.

Во прилог се дадени линкови од сите студии на постдипломски.

https://pf.ukim.edu.mk/правни-студии/

https://pf.ukim.edu.mk/politichki-studii/

https://pf.ukim.edu.mk/studii-po-novinarstvo/

https://pf.ukim.edu.mk/odnosi-so-javnost/

  1. Студентите со  веќе електронски запишан семестар и предмети во iKnow системот, студентите во студентски прашања ја приложуваат целосната документација во соодветниот термин.

– Запишаните предмети од iKnow системот, студентите ги запишуваат во A3 образецот за запишување на семестар во делот задолжителни и изборни предмети.

Прирачник-за-запишување-семестар-и-предмети-во-IKNOW-системот