СООПШТЕНИЕ за упис на летен семестар 2020/2021 во iKnow системот за ПРВ циклус на студии

Запишувањето на летниот семестар во учебната 2020/2021 година, за студентите запишани на прв циклус студии на Правниот Факултетот “Јустинијан Први” во Скопје, ќе се ги содржи следниве чекори:

1. Електронско запишување на семестар и предмети од 25.01.2021 до 05.2.2021 година за студенти запишани за прв пат во прв семестар во учебната година 2018/19, 2019/20 и 2020/21.

Во системот iKnow www.iknow.ukim.edu.mk  секој студент запишан за прв пат во прв семестар во учебната година 2018/19, 2018/19 и 2020/21 треба задолжително да го запише летниот семетар 2020/2021 и да ги избере соодветните предмети, пред физички да го запише семестарот во студентски прашања.

– Студентите од генерациите пред 2017/18, со 2017/18 учебна година запишувањето на семестар го вршат само во студентски прашања

 2. Со веќе електронски запишан семестар и предмети во iKnow системот, студентите во студентски прашања ја приложуваат целосната документација во соодветниот термин.

– Запишаните предмети од iKnow системот, студентите ги запишуваат во A3 образецот за запишување на семестар во делот задолжителни и изборни предмети.

Прирачник-за-запишување-семестар-и-предмети-во-IKNOW-системот