СООПШТЕНИЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕНАСЛОВ НА ТРУДОТДАТУМЧАСПРОСТОРИЈА  
Кристина АнастоваРеформи во тестаментално наследување11.07.2022 (ПОНЕДЕЛНИК)09:00Стара сала за ННС
Оливер МаркоскиПсихичко вознемирување на работното место – Мобинг11.07.2022 (ПОНЕДЕЛНИК)11:00Стара сала за ННС
Његош ПавлицаИнфлација – предизвик за глобалната економија11.07.2022 (ПОНЕДЕЛНИК)09:00Судница 1
Ивана ПетрушевскаОсновање на банка во Република Северна Македонија и компаративни искуства11.07.2022 (ПОНЕДЕЛНИК)10:00Судница 1
Мирјана ИвановскаПредизвици во управувањето со инвестициските фондови и прибирањето на капитал11.07.2022 (ПОНЕДЕЛНИК)11:00Судница 1
Милена ИлиевскаДаночно-правни аспекти на дигиталната економија11.07.2022 (ПОНЕДЕЛНИК)12:00Судница 1
Горјан ЃоргиевДаночно-правна анализа на глобалниот корпоративен данок како историска реформа на меѓународниот даночен систем11.07.2022 (ПОНЕДЕЛНИК)13:00Судница 1

04/07/2022