Стручна и административна служба

1. Секретар на Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје м-р Ирена Трајановскател: 02/3117-244 лок. 105
e-mail: i.trajanovska@pf.ukim.edu.mk;
2.Одделение за студентски прашања, правни и општи работи
Раководител на Одделение за студентски прашања, правни и општи работиАлександар Јордевтел: 02/3117-244 лок. 106
e-mail: a.jordev@pf.ukim.edu.mk;
Советник за ИКТСтефан Крстаноскиe-mail: ikt@pf.ukim.edu.mk
Советник за студентски прашањаИлија Манасиевe-mail: i.manasiev@pf.ukim.edu.mk
Советник за студентски прашањаХамди Веселител: 02/3181545
e-mail: h.veseli@pf.ukim.edu.mk;
Соработник за студентски прашањаЗоран Китановскител: 02/3181545
e-mail: z.kitanovski@pf.ukim.edu.mk
Соработник за студентски прашањаЗорица Галовиќтел: 02/3181545
e-mail: z.galovik@pf.ukim.edu.com
Соработник за студентски прашањаМирјана Стојановскател: 02/3181545
 e-mail: m.stojanovska@pf.ukim.edu.mk
Соработник за деловно работење (технички секретар)Јагода Јовановател: 02/3117-244 лок. 102
e-mail: j.jovanova@pf.ukum.edu.mk
Самостоен референт архиварЗекие Кубуртел: 02/3181501
e-mail: z.kubur@pf.ukim.edu.mk
3. Одделение за финансиско, сметководствено и материјално работење
Раководител на одделение за финансиско, сметководствено и материјално работењеМ-р Марјан Цветановскиe-mail: m.cvetanovski@pf.ukim.edu.mk
Виш соработник за финансиско, сметководствено и материјално работењеИрена Ристескаe-mail: i.risteska@pf.ukim.edu.mk
Благајник/самостоен референт за благајнаВалентина Тодоровскаe-mail: v.todorovska@pf.ukim.edu.mk
4.Библиотека – Одделение за библиотечно работење
Советник за библиотечно работењем-р Косте Тозијател: 02/3181553
e-mail: k.tozija@pf.ukim.edu.mk;