Трет циклус

ТРЕТ ЦИКЛУС
Ред. број Потпрограма
1 Потпрограма за докторски студии по административно право
2 Потпрограма за докторски студии по право на информатичка технологија
3 Потпрограма за докторски студии по право на интелектуална сопственост (авторско и пронајдувачко право)
4 Потпрограма за докторски студии по правна реторика и аргументација
5 Потпрограма за докторски студии по финансово право
6 Потпрограма за докторски студии по граѓанско право
7 Потпрограма за докторски студии по деловно право
8 Потпрограма за докторски студии по историја на правото
9 Потпрограма за докторски студии по казнено право
10 Потпрограма за докторски студии по меѓународно право
11 Потпрограма за докторски студии по право на европска унија и европски интеграции
12 Потпрограма за докторски студии по римско право
13 Потпрограма за докторски студии по уставно право

Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на тригодишни студии по Правни науки на Правен факултет при Униврзитет „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје

Решенија за почеток со работа на студиските програми на трет циклус на студии-докторски студии во учебанта 2021/22 година

Решение за акредитација на студиската програма Правна реторика и аргументација