СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на ден 19.05.2020 година (вторник) во 15 часот, кандидатката М-р Дритон Куќи ќе ја брани својата докторска дисертација на тема:

,,За нарушеното начело на поделба на власта: законодавна vs извршна“

Одбраната ќе се одржи на платформата Microsoft teams.

Од Правниот факултет

„ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ Скопје

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на ден 19.05.2020 година (вторник) во 15 часот, кандидатката М-р Дритон Куќи ќе ја брани својата докторска дисертација на тема:

,,За нарушеното начело на поделба на власта: законодавна vs извршна“

Одбраната ќе се одржи на платформата Microsoft teams.

Од Правниот факултет

„ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ Скопје