Упис и заверека на семестар на трет циклус на студии