Студии по новинарство – прв циклус

П Р В А   Г О Д И Н А ПРВ СЕМЕСТАР ВТОР СЕМЕСТАР В Т О Р А   Г О Д И Н А ТРЕТ СЕМЕСТАР ЧЕТВРТИ СЕМЕСТАР Т Р Е Т А   Г О Д И Н А ПЕТТИ СЕМЕСТАР ШЕСТИ СЕМЕСТАР Изборни предмети од Факултетот (од прв до шести … Read more…