Студии по новинарство – прв циклус

П Р В А   Г О Д И Н А

ПРВ СЕМЕСТАР

Предмет Настава Кредити Силабуси
1 Комуникологија 3,5 6 Комуникологија
2 Вовед во право 3,5 6 Вовед во правото
3 Македонски јазик и новинарска стилистика 3,5 6
4 Англиски јазик
(опционен предмет од Универзитетот)
3,5 6
5 Изборен предмет од Факултетот 3,5 6

ВТОР СЕМЕСТАР

Предмет Настава Кредити Силабуси
1 Новинарски жанрови 3,5 6 Новинарски жанрови
2 Економика 3,5 6 Економика
3 Современа европска и македонска историја 3,5 6 Современа европска и македонска историја
4 Изборен предмет од Факултетот 3,5 6
5 Изборен предмет од Факултетот 3,5 6

В Т О Р А   Г О Д И Н А

ТРЕТ СЕМЕСТАР

Предмет Настава Кредити Силабуси
1 Политички систем 3,5 6 Политички систем
2 Европски интеграции 3,5 6 Европски интеграции
3 Применета економика 3,5 6
4 Изборен предмет од Факултетот 3,5 6
5 Изборен предмет од Факултетот 3,5 6

ЧЕТВРТИ СЕМЕСТАР

Предмет Настава Кредити Силабуси
1 Човекови права во РМ 3,5 6 Човекови права на РМ
2 Теории на новинарството 3,5 6 Теории на новинарство
3 Реторика 3,5 6
4 Изборен предмет од Факултетот 3,5 6
5 Опционен предмет од Универзитетот 3,5 6

Т Р Е Т А   Г О Д И Н А

ПЕТТИ СЕМЕСТАР

Предмет Настава Кредити Силабуси
1 Медиумите и глобализацијата 3,5 6 Медиумите и глобализацијата
2 Слобода на изразувањето 3,5 6 Слобода на изразување
3 Јавно мислење 3,5 6 Јавно мислење
4 Изборен предмет од Факултетот 3,5 6
5 Изборен предмет од Факултетот 3,5 6

ШЕСТИ СЕМЕСТАР

Предмет Настава Кредити Силабуси
1 Јавна администрација 3,5 6 Јавна администрација
2 Меѓународни политички односи 3,5 6 Меѓународни политички односи
3 Основни институти на јавно и приватно право 3,5 6
4 Изборен предмет од Факултетот 3,5 6
5 Опционен предмет од Универзитетот 3,5 6

Изборни предмети од Факултетот

(од прв до шести семестар)

Други изборни предмети:

Предмет Настава Кредити Силабуси
1 Истражувачко новинарство 3,5 6 Истражувачко новинарство
2 Е-Новинарство 3,5 6
3 Агенциско новинарство 3,5 6 Агенциско новинарство
4 Медиумите и правата на децата 3,5 6 Медиуми и правата на децата
5 Радио новинарство 3,5 6 Радио новинарство
6 ТВ новинарство 3,5 6 ТВ Новинарство
7 Печатени медиуми 3,5 6 Печатени медиуми
8 Мировно и воено новинарство 3,5 6 Мировно и воено новинарство
9 Заштита на лични податоци 3,5 6 Заштита на лични податоци
10 Уредување во новинарство -практикум 3,5 6 Уредување во новинарство -практикум
11 Известување во новинарство - практикум 3,5 6 Известување во новинарство - практикум
12 Графиката и дизајнот во новинарството 3,5 6 Графиката и дизајнот во новинарството
13 Дигитална демократија 3,5 6
14 Политички маркетинг 3,5 6