Professional and administrative office

1.Секретар
Wordpress Table Plugin
2.Одделение за студентски прашања, правни и општи работи
Раководител на Одделение за финансиско, сметководствено и материјално работење М-р Марјан Цветановски e-mail: m.cvetanovski@pf.ukim.edu.mk
Благајник/ самостоен референт за благајна Валентина Тодоровска e-mail: v.todorovska@pf.ukim.edu.mk
Wordpress Table Plugin
3. Одделение за финансиско, сметководствено и материјално работење
Библиотека – Одделение за библиотечно работење Косте Тозија e-mail: k.tozija@pf.ukim.edu.mk
Wordpress Table Plugin
4.Библиотека – Одделение за библиотечно работење
Одговорно лице за трет циклус на студии М-р Мирјана Стојановска m.stojanovska@pf.ukim.edu.mk 02/3181545
Wordpress Table Plugin
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux