Public information

Институција

Правен факултет „Јустинијан Први“ – Скопје

Адреса

бул. „Гоце Делчев“ бр.9б, Скопје

Службено лице за посредување со информации

Александар Јордев

Контакт податоци

a.jordev@pf.ukim.edu.mk

02 3117-244

Барање

Барање за пристап до информации од јавен карактер

Годишен извештај (од 01.01.2022 до 31.12.2022 година)

Годишен извештај (од 01.01.2021 до 31.12.2021 година)

Согласно член 9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на РМ“ бр.101/2019), Правниот факултет „Јустинијан Први“ – Скопје ја објавува следната:

Листа на информации од јавен карактер

Закони и подзаконски акти поврзани со работењето на Правниот факултет „Јустинијан Први“ – Скопје

Основни податоци на Правниот факултет „Јустинијан Први“ – Скопје

Податоци за деканот на Правниот факултет „Јустинијан Први“ – Скопје

Список на стручна и административна служба на Правниот факултет „Јустинијан Први“ – Скопје

и наставен кадар на  /

Одлуки од Наставно-научен совет

Годишни извештаи за работата на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

Јавни набавки на Правниот факултет „Јустинијан Први“ – Скопје и https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Home.aspx#/home

Извештаи од самоевалуација

Договори и меморандуми за соработка

Процедура за заштитено внатрешно пријавување

Завршни извештаи на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

Годишни финансиски планови по квартали 2021 година

Преглед на закони и подзаконски акти од значење за работењето на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

Годишник на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, 2016 том 54

ПРЕГЛЕД НА ЗАКОНИ И ПОДЗАКОНСКИ АКТИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ ВО СКОПЈЕ

 1. Закон за високо образование
 2. Закон за работни односи
 3. Закон за вработени во јавниот сектор
 4. Закон за административни службеници
 5. Статут на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“-Скопје
 6. Правилник за внатрешните односи и работењето на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје;
 7. Правилник за систематизацијата на работните места на вработените на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје – Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје (Анекс 7);
 8. Правилник за внатрешната организација на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје;
 9. Правилник за донаторство на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје;
 10. Правилник за работата на Библиотеката на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје;
 11. Правилник за остварување на спортските активности на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје;
 12. Правилник за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања и асистенти-докторанди на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје;
 13. Правилник за постапката за издавање под закуп на недвижниот имот на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје;
 14. Правилник за организирање на издавачката дејност на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје;
 15. Правилник за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на прв и втор циклус универзитетски студии;
 16. Правилник за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии – докторски студии на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје;
 17. Правилник за единствените основи за организирање на последипломски и докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје;
 18. Правилник за научно и стручно образование и усовршување на вработените на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје;
 19. Правилник за единстените основи за утврдување на платите и надоместоците за вработените на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје;
 20. Одлука за утврдување на платите и надоместоците на вработените на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“- Скопје – Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје;
 21. Правилник за стекнување и распределба на вкупниот приход на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје;
 22. Одлука за постапката за промоција на лицата кои завршиле додипломски и последимломски студии на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје;
 23. Одлука за утврдување правила за дисциплинска одговорност на студентите на Правниот факултет „Јустинијан Први“;
 24. Одлука за организација на ораторската вечер „Иво Пухан“ на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје;
 25. Деловник за начин на работа  и одлучување на Наставно-научниот совет, работните и стручните тела, комисиите и внатрешните организациони единици на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје;
 26. Правила за студирање/Анекс на студиските програми на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје/;
 27. Упатство за самоевалуација и обезбедување  и оценување на квалитетот на единиците на Универзитетот;
 28. Уредба за нормативи и стандарди за основање на високообразовни установи и за вршење на високообразовна дејност;
 29. Ценовник за висината на надоместоците што ги плаќаат студентите за образование и административни услуги и Ценовник (со дополнувања) за висината на надоместоците за извршените услуги што ги дава Факултетот на студентите и на други лица.