Стручна и административна служба

1.Секретар
Wordpress Table Plugin
2.Одделение за студентски прашања, правни и општи работи
Раководител на Одделение за студентски прашања, правни и општи работи Александар Јордев e-mail: a.jordev@pf.ukim.edu.mk;
Советник за ИКТ м-р Стефан Крстаноски e-mail: ikt@pf.ukim.edu.mk
Советник за студентски прашања Илија Манасиев e-mail: i.manasiev@pf.ukim.edu.mk
Советник за студентски прашања Хамди Весели тел: 02/3181545e-mail: h.veseli@pf.ukim.edu.mk;
Соработник за студентски прашања Зоран Китановски тел: 02/3181545e-mail: z.kitanovski@pf.ukim.edu.mk;
Соработник за студентски прашања Зорица Галовиќ тел: 02/3181545e-mail: z.galovik@pf.ukim.edu.mk;
Соработник за студентски прашања Мирјана Стојановска тел: 02/3181545e-mail: m.stojanovska@pf.ukim.edu.mk;
Соработник за деловно работење Јагода Јованова e-mail: j.jovanova@pf.ukim.edu.mk;
Самостоен референт архивар Зекие Кубур e-mail: z.kubur@pf.ukim.edu.mk;
Wordpress Table Plugin
3. Одделение за финансиско, сметководствено и материјално работење
Раководител на Одделение за финансиско, сметководствено и материјално работење М-р Марјан Цветановски e-mail: m.cvetanovski@pf.ukim.edu.mk
Благајник/ самостоен референт за благајна Валентина Тодоровска e-mail: v.todorovska@pf.ukim.edu.mk
Wordpress Table Plugin
4.Библиотека – Одделение за библиотечно работење
Библиотека – Одделение за библиотечно работење Косте Тозија e-mail: k.tozija@pf.ukim.edu.mk
Wordpress Table Plugin
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux