Деканат

ДЕКАН

Проф. д-р Сашо Георгиевски

ПРОДЕКАН
за финансии

Проф. д-р Биљана Петревска

ПРОДЕКАН
за настава

Проф. д-р Есин Кранли Бајрам

ПРОДЕКАН
за наука и меѓународна соработка

Проф. д-р Драган Гоцевски

Работно време на Деканатот за прием на студенти: вторник и четврток од 12.00 до 14.00 часот