Редовни професори

д-р Јасна Бачовска Недиќ
д-р Даниела Блажевска
д-р Владимир Божиновски
д-р Јулија Брсакоска Базеркоска
д-р Владо Бучковски
д-р Иванка Василевска
д-р Ненад Гавриловиќ
д-р Сашо Георгиевски
д-р Димитар Гелев
д-р Драган Гоцевски
д-р Мелина Гризо
д-р Александра Груевска Дракулевски
д-р Јадранка Дабовиќ Анастасовска
д-р Иван Дамјановски
д-р Александра Деаноска Трендафилова
д-р Тони Дескоски
д-р Рената Дескоска
д-р Дивна Илиќ Димоски
д-р Мишо Докмановиќ
д-р Јован Зафироски
д-р Неда Здравева
д-р Татјана Зороска Камиловска
д-р Зоран Илиевски
д-р Лазар Јовевски
д-р Горан Коевски
д-р Тања Каракамишева Јовановска
д-р Гордан Калајџиев
д-р Александар Климовски
д-р Гордана Лажетиќ
д-р Ненад Марковиќ
д-р Бобан Мисоски
д-р Елена Михајлова - Стратилати
д-р Дејан Мицковиќ
д-р Александра Максимовска Стојкова
д-р Васко Наумовски
д-р Гоце Наумовски
д-р Ана Павловска Данева
д-р Биљана Петревска
д-р Тина Пржеска
д-р Ирена Рајчиновска Пандева
д-р Ангел Ристов
д-р Кaролина Ристова-Астеруд
д-р Дарко Спасевски
д-р Александар Спасеновски
д-р Александар Стојков
д-р Јeлена Трајковска Христовска
д-р Никола Тупанчески
д-р Ванчо Узунов
д-р Ивана Шумановска-Спасовска