Стручна и административна служба

1. Секретар на Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

м-р Ирена Трајановска
тел: 02/3117-244 лок. 105
e-mail: i.trajanovska@pf.ukim.edu.mk;

2.Одделение за студентски прашања, правни и општи работи

Раководител на Одделение за студентски прашања, правни и општи работи

Александар Јордев
тел: 02/3117-244 лок. 106
e-mail: a.jordev@pf.ukim.edu.mk;

Советник за ИКТ

Стефан Крстаноски
e-mail: ikt@pf.ukim.edu.mk

        Советник за студентски прашања

Илија Манасиев
e-mail: i.manasiev@pf.ukim.edu.mk

Советник за студентски прашања

Хамди Весели
тел: 02/3181545
e-mail: h.veseli@pf.ukim.edu.mk;

Соработник за студентски прашања

Зоран Китановски
тел: 02/3181545
e-mail: z.kitanovski@pf.ukim.edu.mk

       Соработник за студентски прашања

Мирјана Стојановска
e-mail: m.stojanovska@pf.ukim.edu.mk

Соработник за студентски прашања

Зорица Галовиќ
тел: 02/3181545
e-mail: z.galovik@pf.ukim.edu.com

Соработник за деловно работење (технички секретар)

Јагода Јованова
тел: 02/3117-244 лок. 102

Самостоен референт архивар

Зекие Кубур
тел: 02/3181501
e-mail: z.kubur@pf.ukim.edu.mk

3. Одделение за финансиско, сметководствено и материјално работење

        Раководител на одделение за финансиско, сметководствено и материјално работење

М-р Марјан Цветановски
e-mail: m.cvetanovski@pf.ukim.edu.mk

        Виш соработник за финансиско, сметководствено и материјално работење

Ирена Ристеска
e-mail: i.risteska@pf.ukim.edu.mk

Благајник/самостоен референт за благајна

Валентина Тодоровска
e-mail: v.todorovska@pf.ukim.edu.mk

4.Библиотека – Одделение за библиотечно работење

Советник за библиотечно работење

м-р Косте Тозија
тел: 02/3181553
e-mail: k.tozija@pf.ukim.edu.mk;  kostetozija@yahoo.com

Самостоен референт библиотекар

Ердоан Кубур
тел: 02/3181553
e-mail: e.kubur@pf.ukim.edu.mk;

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux