Членство во мрежи

 

Договори за членство во меѓународни асоцијации

Договор Датум Валидност
Договор за членство во Европската Асоцијација на Правни факултети (European Association of Law Faculties-ELFA) 15.11.2001 година На неопределено време
Договор за членство во Ротердамската мрежа на Правни факултети (Roterdam Law Network) 7.04.2008 година На неопределено време
Договор за основање на мрежа на Правни факултети од Југоисточна Еврооа (South East European Law School Network, SEELS) Склучен на 25.03.2011 година и заведен под бр. 03-461/1 од 29.03.2011 На неопределено време