Оценување и полагање на втор циклус студии

ОЦЕНУВАЊЕ

Оценувањето на студентите на правните студии, политичките, студиите по новинарство и студиите по односи со јавноста од втор циклус се врши врз основа на успехот од:

  • полагање писмени задачи кои се состојат од писмени прашања и задачи на конкретен случај до 70 поени /во сооднос 40 или 30 поени во корист за писмените прашања или задачата на конкретен случај/;
  • научноистражувачка работа/практична работа до 20 поени;
  • континуирана активност на студентот на часовите до 10 поени.

За испитот да се смета на положен, студентот треба да освои:

  • најмалку 40 поени од предвидените поени за писмените задачи и задачите на конкретен случај; и
  • најмалку 11 поени од предвидените поени за научноистражувачка работа/практична работа.

Завршното оценување на предметна програма од вториот циклус на студии се смета за успешно доколку студентот освои најмалку 51 поен, при што повисокиот број на освоени поени кореспондира на некоја од следните оцени:

 

ПРЕЗАПИШУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТНА ПРОГРАМА

Студентите имаат можност да полагаат предметна програма најмногу 3 (три) пати, во 3 (три) последователни редовни испитни сесии во тековната учебна година (почнувајќи од испитната сесија кога за првпат се стекнуваат со правото да ја полагаат предметната програма), пред да ја презапишат истата предметна програма.

Студентот кој не исполнил услов за запишување на следниот семестар и по третото полагање на предметна програма во рамки на 3 (три) последователни редовни испитни сесии од претходниот семестар ја презапишува предметната програма.