ΠОВИК ЗА ВОЛОНТЕРИ ВО ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ (ДЗИС)

Во рамките на програмските активности на Државниот завод за индустриска сопственост (ДЗИС), предвидена е можност за волонтерска (практикантска) работа на тројца студенти на последипломските студии по право на интелектуална сопственост од Правниот факултет „Јустинијан Први“, магистри по право на интелектуална сопственост, или студенти од завршната година на додипломските студии заинтересирани за правото на интелектуална сопственост, со можности за натамошен професионален развој во оваа област.
Статусот, правата и обврските на волонтерите се уредуваат со закон и со договор меѓу јавната установа и волонтерот.
Заинтересираните кандидати да испратат биографија до проф. д-р Христина Рунчева Тасев, секретар на последипломските студии на e-mail: h.runchevatasev@pf.ukim.edu.mk, најдоцна до Четврток, 15 јули 2021 г.
Успешните кандидати ќе бидат повикани на интервју.

ЕЛЕКТРОНСКО ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИТЕ ЗА АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ ВО ЕСЕНСКИ ИСПИТЕН РОК И ДОПОЛНИТЕЛЕН ТЕРМИН ЗА ПОЛАГАЊЕ ВО ЕСЕНСКИ ИСПИТЕН РОК ЗА ПРВ И ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021

 1. ПРИЈАВУВАЊЕ ВО
  АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ ВО ЕСЕНСКИ ИСПИТЕН РОК

Пријавување испити на прв и втор циклус студии во август-септември во есенскиот испитен рок ќе се врши електронски, со користење на iKnow системот, во периодот од

07.8.2021 до 13.8.2021 година,

следејќи го Корисничкото упатство за студенти за менување на пасворд, логирање и пријавување на испити.

Распоредот можете да го преземете на  следниов ЛИНК.

 1. ПРИЈАВУВАЊЕ ВО
  ДОПОЛНИТЕЛЕН ТЕРМИН ЗА ПОЛАГАЊЕ ВО ЕСЕНСКИ ИСПИТЕН РОК

Пријавување испити на прв и втор циклус студии во дополнителниот термин за полагање во есенскиот испитен рок ќе се врши електронски со користење на iKnow системот И физички во службата за студентски прашања, во периодот од

16.9.2021 до 17.9.2021 година.

Начин на пријавување:

 1. ЕЛЕКТРОНСКИ
 1. ФИЗИЧКИ ВО СЛУЖБАТА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА
 • По електронското пријавување, студентите физички ги доставуваат пријавите за полагање во службата за студентски прашања од 16.09.2021 до 17.09.2021, така што бројот од електронската пријава(се отчитува од iKnow системот) задолжително се запишува на хартиената пријава, што физички се доставува во службата за студентски прашања.

НАПОМЕНА: Покрај доставуањето пријава во службата за студентски прашања, студентите ја доставуаат и уплатницата за дополнителниот термин за полагање во есенскиот испитен рок.

Распоредот можете да го преземете на  следниов ЛИНК.

Со почит,

Правен факултет ,,Јустинијан Први‘’ во Скопје

Отворен повик за пријавување за меѓународен натпревар – Frankfurt Investment Arbitration Moot

Искористете ја можноста да учествувате на најстариот натпревар од областа на инвестиционата арбитража. Ако си студент на најмалку втора година правни студии и го познаваш англискиот јазик, пријави се на следниов e-mail: v.dokovski@pf.ukim.edu.mk најдоцна до 10.9.2021 година. 
Трошоците за учество на натпреварот во Франкфурт, како и подготвителните натпревари се целосно покриени.

Во прилог преземете го отворениот повик за пријавување за повеќе информации.

Отворен повик за пријавување за меѓународен натпревар – Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot

Искористете ја можноста да учествувате на најголемиот натпревар од областа на меѓународната трговска арбитража во светот. Бидете дел од најдобрите, пријавете се на следниов mail: v.dokovski@pf.ukim.edu.mk, најдоцна до 31.7.2021 година. 
Право на пријавување имаат сите студенти на трета година правни студии и втор циклус студии. 
Трошоците за учество на натпреварот во Виена, како и подготвителните натпревари во градовите во Европа се целосно покриени.

Во прилог преземете го отворениот повик за пријавување за повеќе информации.

ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА ЈУНСКА СЕСИЈА ЗА ПРВ И ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021

Почитувани,

Пријавување испити на прв и втор циклус  студии за дополнителната јунска испитна сесија ќе се врши електронски со користење на iKnow системот И физички во службата за студентски прашања, во периодот од

23.6.2021 до 25.6.2021 година.

Чекори за комплетно пријавување:

 1. ЕЛЕКТРОНСКИ

  Студентите пријавуваат во iKnow системот, следејќи го Корисничкото упатство за студенти за менување на пасворд, логирање и пријавување на испити.
 2. ФИЗИЧКИ ВО СЛУЖБАТА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА

  По електронското пријавување, студентите физички ги доставуваат пријавите за полагање во службата за студентски прашања, така што серискиот број од електронската пријава(се отчитува од iKnow системот) задолжително се запишува на пријавата, што физички се доставува во службата за студентски прашања.

НАПОМЕНА: Покрај доставуањето пријава во службата за студентски прашања, студентите ја доставуаат и уплатницата за дополнителната јунска сесија.

Распоредот можете да го преземете на следниот ЛИНК.

Со почит,

Правен факултет ,,Јустинијан Први‘’ во Скопје


К О Н К У Р С за запишување студенти на трет циклус студии – докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во академската 2021/2022 година

Почитувани, Конкурсот за запишување на студенти на трет циклус студии – докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во академската 2021/2022 година е објавен и истиот е достапен на следниот линк:
http://ukim.edu.mk/dokumenti_m/Konkurs-III-ciklus-2021_22.pdf

 1. Услови и начин на запишување студенти: 
 • На докторски студии можат да се запишат лица кои завршиле соодветни академски студии и кои ги исполнуваат следниве основни услови: 
  • – завршени втор циклус академски студии со стекнати најмалку 300 ЕКТС- кредити од првиот и вториот циклус студии збирно; 
  • – завршени постдипломски студии на студиските програми пред воведувањето на европскиот кредит-трансфер систем, на кои им се признаваат 60 кредити за организирана академска обука и предавања и друг вид комуникациски активности; – стекната стручна подготовка според студиски програми за регулирани професии, со стекнати најмалку 300 ЕКТС-кредити, или со завршени интегрирани студии со 360 кредити; 
  • – остварен просечен успех од претходно завршеното образование (прв и втор циклус студии посебно, односно на интегрираните студии), од најмалку 8. Наставно-научниот/наставнонаучниот и уметнички/научниот совет, со воведување на дополнителни услови, може да овозможи запишување на кандидат со остварен просечен успех од претходно завршеното образование (прв и втор циклус студии посебно, односно на интегрираните студии), од најмалку 7,5, само по исклучок, доколку се исполнети дополнителните услови утврдени од советот на студиската програма. 
  • – познавање на англиски јазик, што се докажува со уверение или сертификат издаден од Филолошкиот факултет „Блаже Конески” во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, за ниво Б2 според Европската јазична рамка на Сoветот на Европа, меѓународен сертификат за истото ниво издаден од официјален европски тестатор, утврден со конкурсот или диплома за претходно стекнато образование – додипломски студии (прв циклус) и/или постдипломски студии (втор циклус) каде што студиската програма се изведувала на англиски јазик

2. Рокови за пријавување и запишување на кандидатите 
Прв уписен рок:

 • Пријавување на кандидатите 20.9. – 4.10.2021
 • Објавување прелиминарни листи 12.10.2021
 • Одлучување по приговори 18.10.2021
 • Објавување конечни листи 22.10.2021
 • Запишување на кандидатите 25.10. – 3.11.2021

Втор уписен рок:

 • Пријавување на кандидатите 15.12. – 22.12.2021 
 • Објавување прелиминарни листи 27.12.2021 
 • Одлучување по приговори 10.1.2022 
 • Објавување конечни листи 17.1.2022 
 • Запишување на кандидатите 24.1. – 28.1.2022

Документите потребни за пријавување и селекцијата на кандидатите се предвидени во Конкурсот.