ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА ЈУНСКА СЕСИЈА ЗА ПРВ И ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021

Почитувани,

Пријавување испити на прв и втор циклус  студии за дополнителната јунска испитна сесија ќе се врши електронски со користење на iKnow системот И физички во службата за студентски прашања, во периодот од

23.6.2021 до 25.6.2021 година.

Чекори за комплетно пријавување:

 1. ЕЛЕКТРОНСКИ

  Студентите пријавуваат во iKnow системот, следејќи го Корисничкото упатство за студенти за менување на пасворд, логирање и пријавување на испити.
 2. ФИЗИЧКИ ВО СЛУЖБАТА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА

  По електронското пријавување, студентите физички ги доставуваат пријавите за полагање во службата за студентски прашања, така што серискиот број од електронската пријава(се отчитува од iKnow системот) задолжително се запишува на пријавата, што физички се доставува во службата за студентски прашања.

НАПОМЕНА: Покрај доставуањето пријава во службата за студентски прашања, студентите ја доставуаат и уплатницата за дополнителната јунска сесија

Распоредот ќе биде објавен на 22.06.2021 на  следниов ЛИНК.

Со почит,

Правен факултет ,,Јустинијан Први‘’ во Скопје


К О Н К У Р С за запишување студенти на трет циклус студии – докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во академската 2021/2022 година

Почитувани, Конкурсот за запишување на студенти на трет циклус студии – докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во академската 2021/2022 година е објавен и истиот е достапен на следниот линк:
http://ukim.edu.mk/dokumenti_m/Konkurs-III-ciklus-2021_22.pdf

 1. Услови и начин на запишување студенти: 
 • На докторски студии можат да се запишат лица кои завршиле соодветни академски студии и кои ги исполнуваат следниве основни услови: 
  • – завршени втор циклус академски студии со стекнати најмалку 300 ЕКТС- кредити од првиот и вториот циклус студии збирно; 
  • – завршени постдипломски студии на студиските програми пред воведувањето на европскиот кредит-трансфер систем, на кои им се признаваат 60 кредити за организирана академска обука и предавања и друг вид комуникациски активности; – стекната стручна подготовка според студиски програми за регулирани професии, со стекнати најмалку 300 ЕКТС-кредити, или со завршени интегрирани студии со 360 кредити; 
  • – остварен просечен успех од претходно завршеното образование (прв и втор циклус студии посебно, односно на интегрираните студии), од најмалку 8. Наставно-научниот/наставнонаучниот и уметнички/научниот совет, со воведување на дополнителни услови, може да овозможи запишување на кандидат со остварен просечен успех од претходно завршеното образование (прв и втор циклус студии посебно, односно на интегрираните студии), од најмалку 7,5, само по исклучок, доколку се исполнети дополнителните услови утврдени од советот на студиската програма. 
  • – познавање на англиски јазик, што се докажува со уверение или сертификат издаден од Филолошкиот факултет „Блаже Конески” во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, за ниво Б2 според Европската јазична рамка на Сoветот на Европа, меѓународен сертификат за истото ниво издаден од официјален европски тестатор, утврден со конкурсот или диплома за претходно стекнато образование – додипломски студии (прв циклус) и/или постдипломски студии (втор циклус) каде што студиската програма се изведувала на англиски јазик

2. Рокови за пријавување и запишување на кандидатите 
Прв уписен рок:

 • Пријавување на кандидатите 20.9. – 4.10.2021
 • Објавување прелиминарни листи 12.10.2021
 • Одлучување по приговори 18.10.2021
 • Објавување конечни листи 22.10.2021
 • Запишување на кандидатите 25.10. – 3.11.2021

Втор уписен рок:

 • Пријавување на кандидатите 15.12. – 22.12.2021 
 • Објавување прелиминарни листи 27.12.2021 
 • Одлучување по приговори 10.1.2022 
 • Објавување конечни листи 17.1.2022 
 • Запишување на кандидатите 24.1. – 28.1.2022

Документите потребни за пријавување и селекцијата на кандидатите се предвидени во Конкурсот. 

Соопштение за пријавување на испити во Јунска испитна сесија 2020-21 учебна година

Пријавување испити на прв и втор циклус студии во јунската испитна сесија ќе се врши електронски, со користење на iKnow системот, во периодот од

07.5.2021 до 17.5.2021 година,

следејќи го Корисничкото упатство за студенти за менување на пасворд, логирање и пријавување на испити.

Сесијата е поделена на 2(две) декади, доколку не изберете декада по одреден испит, системот автоматски ќе ве распредели во прва декада.

Серискиот број од електронската пријава го запишувате на пријавата за испит, што физички ја доставувате до професорот.

Распоредот ќе биде објавен на 07.05.2021 (петок) на следниов ЛИНК.

ЗАПИШУВАЊЕ И ЗАВЕРКА НА СЕМЕСТАР НА СТУДЕНТИ НА МАСТЕР СТУДИИ ЗАПИШАНИ ВО ВТОРИОТ УПИСЕН РОК НА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ ВО УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Почитувани студенти,

Во период од 07 до 14 мај, 2021 година во периодот 8:30-16:30 часот, задолжително треба да го заверите зимскиот семестар и запишете летниот семестар за учебната 2020/2021 година во Службата за студентски прашања на Правниот факултет „Јустинијан Први” во Скопје.

Потребните документи за запишување летен семестар во службата за студентски прашања преземете ги ТУКА.

Покрај потребните документи, (дадени на линкот погоре), во службата за студентски прашања ќе треба да го пополните образец за избор на предмети за летниот(8ми) семестар.

Во прилог се дадени линкови од сите студии на постдипломски. Доколку сте правни студии, потребно е да изберете едногодишни или двегодишни студии по одредената насока и потоа да изберете предмети.

https://pf.ukim.edu.mk/правни-студии/

https://pf.ukim.edu.mk/politichki-studii/

https://pf.ukim.edu.mk/studii-po-novinarstvo/

https://pf.ukim.edu.mk/odnosi-so-javnost/

Откако ќе ги наведете избраните предмети, во самиот образец даден од службата за студентски прашања, треба да ги штиклирате предметите што ќе се одлучите да ги полагате од осмиот(8ми) семестар во јунската испитна сесија.

Предметите од осмиот семестар што ќе ги штиклирате, ќе ви бидат пријавени во iKnow системот  за јунската испитна сесија.

Доколку, сакате да полагате предмети во јунската испитна сесија од седмиот (7) семестар, пријавете ги во iKnow системот во периодот од 7- 17 мај.

Во прилог ви е дадено Корисничкото упатство за студенти за менување на пасворд, логирање и пријавување на испити.

Со почит,

Правен факултет “Јустинијан Први”

ЕЛЕКТРОНСКО ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ ЗА АПРИЛСКА ДОПОЛНИТЕЛНА СЕСИЈА ЗА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ ЗА СТУДЕНТИ ЗАПИШАНИ НА ВТОР УПИСЕН РОК ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021

Почитувани студенти,

Iknow системот за пријавување на испити за студенти од втор циклус ќе биде отворен во период од 06.04.2021 до 13.04.2021 година.
Сесијата започнува на 20.04.2021 до 29.04.2021.
Во прилог подолу е дадено упатство за пријавување испити и менување на пасвордот за студентите кои имаат проблем со логирање во системот. ЛИНК

Распоредот ќе биде објавен по завршувањето на пријавувањето на испити на следниов ЛИНК.

Одлука за спроведување априлска дополнителна испитна сесија во учебната 2020/21 година за студенти на втор циклус на студии

Со почит, Правен факултет ,,Јустинијан Први‘’ во Скопје