Продолжување на рокот за поднесување на кандидатури за претседател и членови на Факултетско студентско собрание

Почитувани студенти,

Рокот за поднесување на кандидатури за претседател и членови на Факултетското студентско собрание на Правниот факултет се продолжува до денес (29.11) до 00часот.
Заинтересираните кандидати за претседател и членови на ФСС потребните документи наведени во претходно објавените Правила да ги испратат од нивната факултетска студентска адреса до официјалниот маил на Факултетот (praven@pf.ukim.edu.mk).

Изборна комисија

Избирачки список на студенти со право на глас за изборите за претседател и членови на Факултетското студентско собрание на Правниот факултет ,,Јустинијан Први” во Скопје

Почитувани студенти,

Врз основа на чл.18 од Правилата за избор на претседател и членови на Факултетското студентско собрание на Правниот факултет ,,Јустинијан Први” во Скопје, Изборната Комисија го објавува прелиминарниот Избирачки Список на студенти со право на гласање.

Согласно Правилата, гласањето ќе се спроведе по електронски пат на 9.12.2021 година (четврток), преку формулари за гласање испратени на денот на одржувањето на изборите, на официјалните студентски електронски адреси со екстензија „@students.pf.ukim.mk”. Со цел, преземање на сите неопходни дејствија за навремено подготвување на Изборите, Изборната Комисија ги известува студентите дека рокот за увид во Избирачкиот Список трае заклучно со 3 декември 2021 (петок). 

       Во погоренаведениот рок, секој студент може да побара исправка или дополнување на избирачкиот список, како и техничка помош или поддршка за активирање на персонализираниот, официјален студентски мејл со екстензија „@students.pf.ukim.mk”, со поднесување на барање преку Архивата или преку официјалниот мејл на Правниот факултет (praven@pf.ukim.edu.mk).  

По истекот на горенаведениот рок, Изборната комисија ќе го објави Конечниот избирачки список на студенти со право на глас на претстојните избори за претседател и членови на Факултетското студентско собрание на Правниот факултет ,,Јустинијан Први” во Скопје.

Со почит,
Изборна Комисија

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Врз основа на член 158 став 5 од Законот за високото образование („Сл. весник на РМ“ бр. 82/2018), студентите запишани на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, согласно Конкурсот за запишување студенти на прв и втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2021/2022 година, потребно е оригиналните документи од претходното образование по завршената уписна постапка да си ги подигнат од службата за студентски прашања.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

3/11/2021

ИНТЕРЕН ОГЛАС за избор на демонстратори за предмети на прв циклус студии во учебната 2021/2022 година

ИНТЕРЕН ОГЛАС за избор на демонстратори на предметот Трговско право на прв циклус студии во учебната 2021/2022 година(2 извршители)

ИНТЕРЕН ОГЛАС за избор на демонстратори на предметот Право на друштва на прв циклус студии во учебната 2021/2022 година(3 извршители)

1/11/2021