Списоци од групи од прва, втора и трета година – правни студии

Правни студии прва, втора и трета – прва година 2019-20

Правни студии прва и втора група – втора година 2019-20

Правни студии прва и втора група – трета година 2019-20

Распоред на предавања од зимскиот семестар 2019/20 година на правни, политички студии, односи со јавност и новинарство

ИНТЕРЕН ОГЛАС ЗА ИЗБОР НА ДЕМОНСТРАТОРИ

УНИВЕРЗИТЕТ „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

Врз основа на член 163 од Законот за високото образование („Сл. весник на РСМ“ бр. 82/2018) и член 53, став 2 од Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања и демонстратори на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (Универзитетски гласник бр. 411, 5 ноември 2018 година), деканот на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, распишува

                                                  ИНТЕРЕН ОГЛАС

                       за учебна 2019/2020 година

            1. За избор на демонстратор на предметите на научната област административно право и јавна администрација на прв циклус студии во учебната 2019/2020 година – (1 извршител);

                             2. За избор на демонстратор на предметот Општ дел на граѓанско право на прв циклус на студии во учебната 2019/2020 година  – (1 извршител);

                             3. За избор на демонстратор на предметот Стварно право на прв циклус на студии во учебната 2019/2020 година  – (1 извршител);

                             4. За избор на демонстратор на предметот Граѓанско процесно право на прв циклус на студии во учебната 2019/2020 година  – (1 извршител).

       Кандидатите треба да ги исполнуваат условите предвидени во Законот за високото образование („Сл. весник на РСМ“ бр. 82/2018) и Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања и демонстратори на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје   (Универзитетски гласник бр. 411, 5 ноември 2018 година).

       Кон пријавата, кандидатите треба да достават: доказ дека се студенти на втор циклус или трет циклус на студии (докторски студии) од соодветна студиска програма; доказ за просечна оценка за завршени студии од прв циклус најмалку 8,00 (осум) и кратка биографија (CV).                                                  

        Документите се доставуваат на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, бул. „Гоце Делчев“ 9б – Скопје, во рок од 5 дена од денот на објавувањето.

        Дополнителни информации на тел: 02/3117-244.

12.09.2019 година

РЕЗУЛТАТИ ОД УСПЕХОТ ОД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ (ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА) 2019/2020

Уписи за прв циклус 2019/2020 

Конкурсната комисија за прв циклус студии ги објави Резултатите од успех од средно образование (прелиминарната ранг листа) на кандидатите за запишување на Правниот факултет „Јустинијан Први“ – Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“. Прелиминарната ранг листа е објавена во системот за електронско пријавување и на огласната табла на Факултетот, а може да се преземе ТУКА.

Кандидатите за запишување имаат право на приговор на технички пропусти – грешки направени при пресме­тувањето на бодовите до 04/09/2019 (среда) до 09.00 часот. Поуката за поднесување приговор може да се преземе ТУКА

 

 

Соопштение за електронско пријавување на испити во iknow системот

Почитувани студенти,

Во периодот од 19.08.2019(понеделник) до 23.08.2019 (петок) iknow системот e отворен за пријавување на испити за августо-септемвриската сесија.

Покрај доставувањето на хартиени пријави во соодветниот ден во службата на студентски прашања, ваша обврска е да ги пријавите(штиклирате) соодветните испити што ќе ги полагате во табот пријави во IKNOW.

Студентите од трета година (шести семестар) немаат обврска поврзана со пријавување на испитите електронски, само хартиено со пријава во службата на студентски прашања.

Поздрав,

ИКТ служба