Глобален распоред на активности

Почеток на учебната 2020/2021 година и почеток на наставата

1 октомври 2020 (четврток)

Времетраење на наставата во зимскиот семестар

(15 недели)

5 октомври 2020 (понеделник) –

15 јануари 2021 (петок)

Kолоквиум

од 16.11.2020-20.11.2020

Поправен колоквиум

од 11.1.2021-15.1.2021

Зимски испитен рок *

(3 недели)

 

18 јануари – 6 февруари 2021

I декада   18.1.2021 – 27.1.2021

II декада   28.1.2021- 6.2.2021

Времетраење на наставата во

летниот семестар

(15 недели)

15 февруари (понеделник) –

28 мај (петок) 2021

Колоквиум

од 29.3.2021 -2.4.2021

Поправен колоквиум

од 17.5.2021-21.5.2021

Летен испитен рок*

(4 недели)

 

31 мај – 27 јуни 2021

I декада   31.5.2021 – 14.6.2021

II декада   15.6.2021- 27.6.2021

Есенски испитен рок*

(3 недели)

 

20 август – 17 септември 2021

I декада   20.8.2021 – 2.9.2021

II декада   3.9.2021- 17.9.2021

Глобален календар на активности и неработни денови 2020-21 година (pdf)